Alimenty - Obowiązek alimentacyjny

Obowiązek alimentacyjny to według art. 128 KRIO obowiązek dostarczania środków utrzymania (do których należą min. ubrania, pożywienie, mieszkanie, leki), a w miarę potrzeby także środków wychowania (do których należy min. dbałość o rozwój fizyczny i umysłowy oraz stworzenie możliwości zdobycia wykształcenia i zapewnienie dostępu do dóbr kultury), który obciąża krewnych w lini prostej oraz rodzeństwo.

Alimenty są to świadczenia w gotówce lub w naturze, a w stosunku do dzieci także osobiste starania o wychowanie oraz praca we wspólnym gospodarstwie domowym spełnianie w ramach realizacji obowiązku alimentacyjnego.

Roszczenie o alimenty to przysługujące uprawnionemu prawo do żądana od osoby zobowiązanej wykonania ciężącego na niej obowiązku alimentacyjnego.

Co chcesz teraz zrobić?

Wypełnij
formularz online


Adwokaci, radcowie prawni,
mediatorzy i inni eksperci