Poradnik Nieruchomości
Rozwod.plPoradnikiNieruchomości

Nieruchomości

Kiedy para postanawia się rozstać ma to dużo więcej skutków niż mogłoby się wydawać. Najważniejszą kwestią jest przede wszystkim podział majątku. Często trudno jest jednak ustalić co zrobić z nieruchomościami, które są własnością obojga eskmałżonków. Wiele par decyduje się więc na ich sprzedaż i równy podział zysku pomiędzy obie strony.

Ile warte jest Wasze mieszkanie?

Istotną sprawą przy podziale majątku jest wycena nieruchomości. W takiej sytuacji pomoże Wam najlepiej rzeczoznawca majątkowy. Rzeczoznawcy majątkowi oferują usługi w zakresie wyceny dla osób fizycznych i gospodarczych, przede wszystkim w zakresie nieruchomości:

  • komercyjnych, biurowych, handlowo-przemysłowych, magazynowych;
  • mieszkalnych (domy, mieszkania)
  • gruntowych (zabudowanych i niezabudowanych)
  • rolnych i leśnych
  • innych nieruchomości

Oferują oni również doradctwo prawne, inwestycyjne oraz analizę rynku, jak również analizę opłacalności inwestycji. Dlatego zanim zdecydujecie się na sprzedaż wspólnej nieruchomości zasięgnijcie porady eksperta.

Co z kredytem hipotecznym?

Kredyty hipoteczne są coraz bardziej popularne, Również w Polsce wiele par decyduje się na właśnie taki sposób finansowania nieruchomości. Często nie zastanawiają się one nad tym, co stanie się z kredytem hipotecznym jeżeli małżeństwo zakończy się rozwodem. Czy nadal będą musieli wspólnie spłacać kredyt, a może tylko ta strona, której zostanie przyznana nieruchomość, zobowiązana będzie do jego spłaty?

Jeżeli poczas trwania małżeństwa para zaciągnęła wspólne długi, do ich spłaty po rozwiązaniu małżeństwa zobowiązani są oboje małżonkowie. Ustanowienie rozdzielności majątkowej po rozwodzie powoduje, że małżonkowie zobowiązani są do spłaty kredytu w równych częściach. Jeżeli małżonkowie są zgodni mogą zobowiązać się w umowie podziału majątku do indywidualnej spłaty danego kredytu. W takiej sytuacji należność może uregulować współmałżonek, który otrzyma nieruchomość.

W przypadku podziału sądowego, gdzie przedmiotem jest mieszkanie/dom, obciążony kredytem hipotecznym, sąd dokonuje jedynie podziału majątku, natomiast do spłaty zadłużenia nadal zobowiązane są obie strony. Istnieje jednak możliwość, że sąd wskaże w postanowieniu podziału majątku osobę, która dane zobowiązanie powinna spłacić, np. jeden z małżonków ma prawo do nieruchomości, a drugi zobowiązany jest do uregulowania rat zaciągniętego kredytu hipotecznego.

Inaczej wygląda to ze strony banku, dla którego wierzycielami po rozwodzie nadal pozostają obie strony. Dlatego nawet jeśli osoba mająca spłacić dług wskazana została przez sąd, bank może domagać się uregulowania długu od obojga małżonków. Umowa zawarta z bankiem podczas trwania małżeństwa nadal obowiązuje. Małżonkek, który mimo orzeczenia sądowego, regulującego zwolnienie z obowiązku płacenia rat, sam ureguluje dług, może domagać się od współmałżonka tzw. roszczenia regresowego, wymaga to jednak wszczęcia postępowania sądowego.

W niektórych przypadkach możliwa jest negocjacja z bankiem. Polskie prawo reguluje to poprzez zasadę swobody umów. Powołując się na to prawo umowa kredytu może być zmieniona, a bank może zgodzić się na wstąpienie w miejsce obojga małżonków jako kredytobiorców jednego małżonka, odpowiadającego wyłącznie za spłatę długu.

Jeżeli bank uzyska dowód na zabezpieczenie spłaty kredytu (np. poprzez przedstawienie nowych żyrantów lub odpowiednio wysokich zarobków), istnieje możliwość, że zgodzi się na zmianę treści umowy kredytowej.

Sposób korzystania ze wspólnego mieszkania.

W sytuacji, gdy małżonkowie nie dysponują możliwością oddzielnego mieszkania sąd może orzec o wspólnym korzystaniu z mieszkania. Ma to jednak charakter tymczasowy.

Za „wspólne mieszkanie” uważa się mieszkanie, które małżonkowie zajmowali w chwili orzekania o rozwodzie, niezależnie od posiadanego tytułu prawnego (spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, służebność osobista, korzystanie z mieszkania na podstawie umowy najmu, mieszkania funkcyjne, kwatery przydzielone przez organ kwaterunkowy lub mieszkania przydzielone w innym trybie, mieszkanie podnajmowane lub użyczane, a nawet mieszkanie zajmowane bez tytułu prawnego).

Na zgodny wniosek małżonków sąd może ustalić zasady wspólnego korzystania z mieszkania. W szczególności, gdy małżonkowie nie mieszkają razem, ponieważ jeden z nich był zmuszony do opuszczenia mieszkania.

Decyzja o sposobie wspólnego korzystania z mieszkania podejmowana jest przez sąd tylko wtedy, gdy strony nie zgłosiły w postępowaniu rozwodowym wniosku o:

  • dokonanie podziału wspólnego mieszkania lub o przyznanie mieszkania jednemu z małżonków
  • eksmisję jednego z małżonków z powodu jego nagannego zachowania

Przy podjęciu decyzji sąd bierze również pod uwagę, czy z małżonkami zamieszkują osoby trzecie (np. rodzice, czy rodzeństwo któregoś z małżonków). Osoby te uwzględnia się przy wydzielaniu pomieszczeń na korzyść tego małżonka, z którym pozostają one w związkach rodzinnych, czy gospodarczych. Jako "osób trzecich" nie traktuje się osób zamieszkujących w odrębnej, wydzielonej części mieszkania.

Eksmisja

W sytuacji, gdy jeden z małżonków uniemożliwia rażąco nagannym zachowaniem wspólne zamieszkiwanie, można złożyć wniosek o eksmisję drugiego małżonka.

Eksmisja najczęściej orzekana jest w przypadkach:

  1. alkoholizmu w rodzinie, prowadzącgo do awantur, libacji, czy agresji wobec drugiego partnera lub pozostałych domowników,
  2. psychicznego i fizycznego znęcania się nad członkami rodziny.

Co chcesz teraz zrobić?

Wypełnij
formularz online


Adwokaci, radcowie prawni,
mediatorzy i inni eksperci