Rozwod.plPoradnikiAktualne wiadomości

Aktualne wiadomości

Koszty wyceny nieruchomości

Koszty wyceny nieruchomości

Zakup lub sprzedaż nieruchomości wiąże się z dodatkowymi kosztami.
Są to przede wszystkim:

 • opłaty sądowe
 • podatek od czynności cywilno-prawnych
 • opłaty notarialne
 • wynagrodzenie pośrednika
 • dodatkowe opłaty

Ważność umowy sprzedaży lub kupna nieruchomości jest zależna od sporządzenia aktu notarialnego. Brak formy notarialnej powoduje wyłączenie możliwości dochodzenia przez strony umowy przyrzeczonej. (art.390 KC). Warto jest zawrzeć u jednego notariusza dwie umowy: przedwstępną i przenoszącą własność nieruchomości w formie aktów notarialnych. Wszelkie zmiany w umowie wymagają zachowania formy aktu notarialnego.

Opłaty sądowe reguluje ustawa Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

(Dz.U. z 2005 r. nr 167, poz. 1398)

 • założenie księgi wieczystej – 60 zł (niezależnie od opłaty za wniosek o wpis w księdze wieczystej, użytkowanie wieczyste, lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu);
 • opłata za wniosek o wpis w księdze wieczystej prawa własności użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego – 200 zł;
 • opłata za wniosek o wykreślenie wpisu z księgi wieczystej – jest to połowa kwoty za wniosek o wpis – 100 zł;
 • złożenie wniosku o wpis zmiany treści ograniczonych praw rzeczowych w księdze wieczystej – 150 zł;
 • wniosek o wydanie na podstawie akt wypisu, zaświadczenia, wyciągu, innego dokumentu oraz kopii, jak również wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej – za każdą stronę wydanego dokumentu 6 zł;

Podatek od czynności cywilno-prawnych

( tekst jedn. Dz.U.2007.68.450 )

Strony umowy notarialnej mają obowiązek zapłacenia podatku od czynności cywilno prawnych. W przypadku umowy sprzedaży neruchomości stroną zobowiązaną do zapłaty podatku jest kupujący, a obowiązek podatkowy powstaje z chwilą zawarcia umowy przenoszącej własność

Obliczenie tej opłaty wiąże się z wartością rynkową nieruchomości, a jej stawka wynosi 2% sprzedawanej nieruchomości. Podatek uiszczany jest u notariusza, który przelewa określoną kwotę na rachunek właściwego urzędu skarbowego. Urząd Skarbowy może w ciągu 5. lat zakwestionować wartość transakcji i żądać dopłaty należnego podatku

Zobowiązanie do zapłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych należy również uregulować w przypadku:

 • ustanowienia hipoteki kaucyjnej na zabezpieczenie wierzytelności istniejących – 0,1% kwoty zabezpieczonej wierzytelności
 • ustanowienia hipoteki kaucyjnej na zabezieczenie wierzytelności o wysokości ustalonej – 19 zł.

Opłaty notarialne

Wysokość maksymalnej taksy notarialnej (Dz.U. z 2004 r. nr 148, poz. 1564 z późniejszymi zmianami) przy sporządzaniu aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości lub prawa wieczystego użytkowania gruntu jest zależna od wartości przedmiotu transakcji:

 • do 3 000 zł - 100 zł
 • powyżej 3 000 zł do 10 000 zł - 100 zł + 3 % od nadwyżki powyżej 3 000 zł
 • powyżej 10 000 zł do 30 000 zł - 310 zł + 2 % od nadwyżki powyżej 10 000 zł
 • powyżej 30 000 zł do 60 000 zł - 710 zł + 1 % od nadwyżki powyżej 30 000 zł
 • powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł - 1 010 zł + 0,4 % od nadwyżki powyżej 60 000 zł
 • powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł - 4 770 zł + 0,2 % od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł
 • powyżej 2 000 000 zł - 6 770 zł + 0,25 % od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków darowizn nie więcej niż 7 500 zł

Zgodnie z rozporządzeniem maksymalna stawka opłaty (taksy) notarialnej, niezależnie od wartości jej przedmiotu, nie przekracza kwoty 10 tys. zł

Wynagrodzenie pośrednika.

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami)

Do opłat uiszczanych przez sprzedającego należą koszty uzyskania wymaganych do sprzedaży dokumentów. koszty geodezyjnego wznowienia znaków granicznych lub przeprowadzenia rozgraniczenia nieruchomości.

Dodatkowe opłaty

 • Wycena nieruchomości – Koszty wyceny nieruchomości wahają się w przypadku mieszkania pomiędzy 400 a 1500 zł, jest ona tańsza niż wycena domu, gdzie koszt wyceny może być nawet dwa razy wyższy.
 • Wpisowe do spółdzielni – Jeżeli sprawa zakupu mieszkania, dotyczy mieszkania spółdzielczego uiszczana jest wtedy opłata za wpis w poczet członków spółdzielni, której wysokość zależna jest od statutu spółdzielni. Wpisowe do spółdzielni, zawsze obciąża Kupującego.
 • Koszty remontu i prac wykończeniowych - można je oczywiście zminimalizować poprzez samodzielne wykonanie prac na których się dobrze znamy.
 • Podatek od nieruchomości, informacja do gminy - pamiętajmy o złożeniu informacji do gminy o zakupie działki, domu, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną własność w terminie do 14 dni od dnia nabycia nieruchomości, zgodnie z ustawą z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. nr 121, poz. 844 z późn. zm.)

Poradnik - Finanse i podatki

Kiedy małżonkowie postanawiają się rozstać ma to nie tylko emocjonalne, ale również i finansowe skutki. Między innymi także w zakresie świadczeń rodzinnych i podatków. Przed i po rozwodzie zmienia się równocześnie wiele spraw. Tyczy się to przede wszystkim tematu świadczeń i ulg prorodzinnych, jak również rocznych rozliczeń finansowych ze skarbem państwa. W naszym poradniku znajdziecie najważniejsze informacje, dotyczące finansów i podatków po rozwodzie.

Rozwód a ulga prorodzinna

Czy po rozwodzie można odliczyć połowę ulgi na dziecko?

Tak, jest to możliwe, jeżeli oboje rodzice wykonują władzę rodzicielską ulga prorodzinna przysługuje każdemu z rodziców w proporcjach przez nich ustalonych. Łączna kwota odliczeń nie może jednak przekroczyć kwoty odliczeń przysługujących względem danego dziecka. Jeżeli takie proporcje nie zostały przez rodziców ustalone, zakłada się, że ulga przysługuje każdemu z nich w równych częściach.

Jak naliczana jest ulga prorodzinna w przypadku, gdy władzę rodzicielską po rozwodzie wykonują oboje rodzice, a jedno z rodziców płaci alimenty i utrzymuje kontakt z dzieckiem?

Kwota ulgi prorodzinnej naliczana jest za każdy miesiąc, w którym podatnik spełniał prawo do ulgi. Wymogiem jest wykonywanie władzy rodzicielskiej. Zasady podziału miesięcznego odliczenia ulgi podatkowej na dni reguluje art. 27f ust. 3 ustawy PIT. Nie dotyczy jednak ona rodziców, osobno wychowujących dzieci np. na skutek orzeczenia rozwodu. Dzieje się tak wyłącznie, gdy w trakcie trwania miesiąca dzieckiem opiekuje się inna osoba, lub rodzina zastępcza. Wynika z tego, że liczba dni, podczas których jeden z rodziców faktycznie opiekował się dzieckiem nie wpływa na miesięczną kwotę odliczenia.

(Podstawa prawna: art. 27f ust. 1, ust. 4 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 51, poz. 307).

Osoby samotnie wychowujące dziecko a rozliczenie podatkowe

Za osobę samotnie wychowującą dziecko uważa się m.in. osobę rozwiedzioną, rodzica lub opiekuna prawnego. Mają oni takie samo prawo do preferencyjnego rozliczenia rocznego jak małżonkowie. W przypadku osób rozwiedzionych, których rozwody zostały orzeczone pod koniec roku, sprawa jest bardziej skomplikowana. Nie można bowiem skorzystać z preferencyjnej formy rozliczania dochodów w sytuacji, gdy sprawa rozwodowa nie zakończyła się jeszcze prawomocnym orzeczeniem sądu. Dopiero po uprawomocnieniu się orzeczenia sądu o rozwiązaniu małżeństwa można stwierdzić, że dana osoba jest osobą samotnie wychowującą dziecko.

Osoby samotnie wychowujące dzieci mają prawo do preferencyjnego rozliczenia rocznego, tak jak małżonkowie. Korzyścią z wyboru takiego rozwiązania jest możliwość zapłacenia podatku w podwójnej wysokości, ale obliczonego od połowy dochodu za dany rok podatkowy. W przeciwieństwie do rozliczenia małżeńskiego statusu osoby samotnie wychowującej dziecko nie trzeba mieć przez pełny rok podatkowy. Wystarczy, że podatnik przez jeden dzień w roku spełnia warunki do skorzystania z preferencji.

Sprawowanie opieki

Dla uzyskania statusu osoby samotnie wychowującej dziecko znaczenie będzie miało również orzeczenie sądu o przyznaniu władzy rodzicielskiej. Organy podatkowe oraz sądy administracyjne twierdzą, że dla skorzystania z preferencji należy nie tylko być osobą rozwiedzioną i posiadać władzę rodzicielską, lecz także faktycznie sprawować opiekę nad dzieckiem. Dlatego jako osoba samotnie wychowująca dzieci będzie mógł rozliczyć się ten rodzic, u którego dziecko przebywa, który sprawuje bezpośrednią opiekę nad dzieckiem i troszczy się codziennie o zaspokojenie jego bieżących potrzeb.

Badania: Porównanie kosztów rozwodowych w Europie

Added Life Value S.A. - www.rozwod.pl

24-03-2009 08:54
Badania: Porównanie kosztów rozwodowych w Europie

Düsseldorf, 24.03.2009. Powszechnie wiadomo jest, że rozwody są drogie i trwają bardzo długo. Portal internetowy Rozwod.pl przeprowadził badania, w których ustalił ile w rzeczywistości kosztuje i jak długo trwa przeciętne postępowanie rozwodowe w poszczególnych krajach europejskich, takich jak: Polska, Francja, Niemcy, Hiszpania i Turcja.

W badaniach portalu Rozwod.pl, które trwały od września do października 2008, wzięło udział...

Jakie są koszty wniesienia pozwu?

Opłata sądowa z tytułu wniesienia pozwu o rozwód jak i wniosku o separację jest stała i wynosi 600,00 zł.

Opłatę można uiścić wraz z wniesieniem pozwu - wówczas do egzemplarza pozwu przeznaczonego dla sądu dołącza się dowód wpłaty kwoty 600,00 zł. na rachunek bankowy sądu lub w znaczkach opłaty sądowej- możliwość nabycia w kasie każdego sądu. W przypadku braku uiszczenia opłaty sądowej przy wnoszeniu pozwu o rozwód, Sąd wzywa o dokonanie wpłaty wpisu w wyznaczonym terminie.

Jeżeli nie stać Cię na pokrycie kosztów procesu, możesz wnieść o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie pełnomocnika z urzędu. Pełnomocnikiem w sprawie rozwodowej może być adwokat lub radca prawny.Ustalenie pełnomocnika nie jest obowiązkowe. Wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych składa się wraz ze złożeniem urzędowego formularza zawierającego oświadczenie o stanie majątkowym, rodzinnym i dochodach.
Wówczas ostateczny wpis określa sąd w wyroku, w którym orzeka o rozwodzie, mając na uwadze stan majątkowy stron obciążonych kosztami.

Koszty adwokackie

Stawka adwokacka jest zawsze negocjowana indywidualnie między adwokatem a klientem. Zależy ona od stopnia komplikacji sprawy rozwodowej.

Obecnie stawki adwokatów i radców w sprawach rozwodowych wahają się w granicach od 1.800,00 zł. do nawet 5.000,00 zł. za sprawę.

Koszty sądowe

Koszty sądowe obejmują wpis stały w wysokości 600,00 zł oraz koszty końcowe procesu. Generalną zasadą jest, że koszty postępowania ponosi strona przegrywająca sprawę.

Składając pozew o rozwód, strona wnosząca musi uiścić opłatę stałą, wynoszącą 600,00 zł.

Jeżeli powód nie jest w stanie uiścić wpisu, może wraz z pozwem wnieść wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych. Do wniosku należy dołączyć wypełniony formularz o stanie majątkowym, stanie rodzinnym oraz o dochodach. Wnoszący o zwolnienie z kosztów musi osobiście podpisać powyższe oświadczenie, nawet jeżeli jest on reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika. Formularz taki dostępny jest w każdym sądzie oraz na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

http://www.ms.gov.pl/sprawy_cywilne/koszty_sadowe_wzor_oswiadczenia.rtf

Sąd może zwolnić z kosztów postępowania w całości lub w części lub zwolnić tylko z wpisu stałego. W przypadku, gdy Sąd zwolni wnioskodawcę ze wszystkich kosztów postępowania, nie będzie ponosił on żadnych kosztów sądowych. Przy orzeczeniu rozwodu z winy jednej ze stron, strona ta ponosi całość kosztów postępowania. W przypadku orzeczenia rozwodu na zgodny wniosek stron, bez orzekania o winie, sąd zwraca powodowi, który uiścił całość opłaty (tj. 600,00 zł) połowę wpisu, czyli 300,00 zł. Zwrot następuje po orzeczeniu rozwodu na rachunek bankowy uprawnionego lub przekazem pocztowym.

W skrócie koszty postępowania rozwodowego bez orzekania o alimentach przed sądem pierwszej instancji, możnaby zsumować w następujący sposób:

 • wpis stały – 600,00 zł (możliwe jest zwolnienie z kosztów w całości lub części)
 • odpis orzeczenia – 6 zł od strony
 • orzeczenie o eksmisji małżonka – 200,00 zł
 • orzeczenie o podziale majątku – 1.000,00 zł, w przypadku zgodnego projektu podziału majątku – 300,00 zł
 • orzeczenie o podziale majątku – 1.000,00 zł, w przypadku zgodnego projektu podziału majątku – 300,00 zł
 • orzeczenie zasądzające alimenty dla współmałżonka – 5% ich rocznej wartości
 • do tego mogą dojść jeszcze koszty stawiennictwa świadków i sporządzonej opinii przez biegłego.

Nie jest konieczne składanie w pozwie rozwodowym wszystkich w/w wniosków. W ramach wyroku rozwodowego, Sąd obligatoryjnie i z urzędu rozstrzyga o kosztach wychowania i utrzymania małoletnich dzieci stron (alimenty), o sposobie wykonywania w stosunku do nich władzy rodzicielskiej oraz o podziale do korzystania z wspólnie zajmowanego mieszkania. Te rozstrzygnięcia są objętą jedną opłatą od pozwu (600,00 zł) i nie podlegają oddzielnym opłatom.

Każda ze stron otrzymuje odpis wyroku. W przypadku zasądzenia alimentów, wyrok dla strony uprawnionej do świadczeń alimentacyjnych opatrzony jest klauzulą natychmiastowej wykonalności. Wyrok taki stanowi podstawę egzekucji prowadzonej przez właściwego Komornika.

Koszty

Rozwód sam w sobie już jako bolesny i skomplikowany proces jest związany także z kosztami.

W szczególności trzeba wziąć pod uwagę koszty sądowe ( koszty wpisu ), koszty adwokackie oraz ewentualne roszczenia alimentacyjne.

Co chcesz teraz zrobić?

Wypełnij
formularz online


Adwokaci, radcowie prawni,
mediatorzy i inni eksperci