Koszty sądowe

Koszty sądowe obejmują wpis stały w wysokości 600,00 zł oraz koszty końcowe procesu. Generalną zasadą jest, że koszty postępowania ponosi strona przegrywająca sprawę.

Składając pozew o rozwód, strona wnosząca musi uiścić opłatę stałą, wynoszącą 600,00 zł.

Jeżeli powód nie jest w stanie uiścić wpisu, może wraz z pozwem wnieść wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych. Do wniosku należy dołączyć wypełniony formularz o stanie majątkowym, stanie rodzinnym oraz o dochodach. Wnoszący o zwolnienie z kosztów musi osobiście podpisać powyższe oświadczenie, nawet jeżeli jest on reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika. Formularz taki dostępny jest w każdym sądzie oraz na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

http://www.ms.gov.pl/sprawy_cywilne/koszty_sadowe_wzor_oswiadczenia.rtf

Sąd może zwolnić z kosztów postępowania w całości lub w części lub zwolnić tylko z wpisu stałego. W przypadku, gdy Sąd zwolni wnioskodawcę ze wszystkich kosztów postępowania, nie będzie ponosił on żadnych kosztów sądowych. Przy orzeczeniu rozwodu z winy jednej ze stron, strona ta ponosi całość kosztów postępowania. W przypadku orzeczenia rozwodu na zgodny wniosek stron, bez orzekania o winie, sąd zwraca powodowi, który uiścił całość opłaty (tj. 600,00 zł) połowę wpisu, czyli 300,00 zł. Zwrot następuje po orzeczeniu rozwodu na rachunek bankowy uprawnionego lub przekazem pocztowym.

W skrócie koszty postępowania rozwodowego bez orzekania o alimentach przed sądem pierwszej instancji, możnaby zsumować w następujący sposób:

  • wpis stały – 600,00 zł (możliwe jest zwolnienie z kosztów w całości lub części)
  • odpis orzeczenia – 6 zł od strony
  • orzeczenie o eksmisji małżonka – 200,00 zł
  • orzeczenie o podziale majątku – 1.000,00 zł, w rzypadku zgodnego projektu podziału majątku – 300,00 zł
  • orzeczenie o podziale majątku – 1.000,00 zł, w przypadku zgodnego projektu podziału majątku – 300,00 zł
  • orzeczenie zasądzające alimenty dla współmałżonka – 5% ich rocznej wartości
  • do tego mogą dojść jeszcze koszty stawiennictwa świadków i sporządzonej opinii przez biegłego.

 

Nie jest konieczne składanie w pozwie rozwodowym wszystkich w/w wniosków. W ramach wyroku rozwodowego, Sąd obligatoryjnie i z urzędu rozstrzyga o kosztach wychowania i utrzymania małoletnich dzieci stron (alimenty), o sposobie wykonywania w stosunku do nich władzy rodzicielskiej oraz o podziale do korzystania z wspólnie zajmowanego mieszkania. Te rozstrzygnięcia są objętą jedną opłatą od pozwu (600,00 zł) i nie podlegają oddzielnym opłatom.

Każda ze stron otrzymuje odpis wyroku. W przypadku zasądzenia alimentów, wyrok dla strony uprawnionej do świadczeń alimentacyjnych opatrzony jest klauzulą natychmiastowej wykonalności. Wyrok taki stanowi podstawę egzekucji prowadzonej przez właściwego Komornika.

Co chcesz teraz zrobić?

Wypełnij
formularz online


Adwokaci, radcowie prawni,
mediatorzy i inni eksperci