Alimenty

W sprawach o alimenty właściwym rzeczowo jest sąd rejonowy, niezależnie od wartości przedmiotu sporu, a więc niezależnie od wysokości kwoty alimentów, jakich domaga się strona uprawniona.

Jeśli chodzi o właściwość miejscową, uprawniony ma prawo wyboru. Pozew składa się przed sąd, w którego okręgu pozwany (czyli osoba, od której osoba uprawniona domaga się alimentów) ma miejsce zamieszkania,. Ponadto w sprawach o alimenty uprawniony może wnieść pozew również do sądu właściwego dla jego miejsca zamieszkania.

Alimenty należą do tzw. świadczeń powtarzających się, dlatego wartość przedmiotu sporu stanowi suma świadczeń zliczonych za jeden rok, a jeżeli świadczenia trwają krócej niż jeden rok – za cały czas ich trwania. Jeśli więc dochodzimy alimentów na przyszłość i na okres dłuższy niż na rok czasu, to należy przemnożyć kwotę miesięcznej żądanej kwoty przez 12 miesięcy. Tak uzyskana kwota stanowić będzie wartość przedmiotu sporu w sprawie dochodzenia alimentów.

Inaczej wygląda sytuacja, gdy uprawniony dochodzi również zaległych rat alimentacyjnych z uwagi na niewywiązywanie się dłużnika ze swojego obowiązku w przeszłości. W tym przypadku dochodzona kwota pieniężna stanowi wartość przedmiotu sporu i do wartości przedmiotu sporu nie wlicza się odsetek żądanych obok roszczenia głównego.

Co chcesz teraz zrobić?

Wypełnij
formularz online


Adwokaci, radcowie prawni,
mediatorzy i inni eksperci