Separacja

Separacja jest faktycznym rozdzieleniem małżonków, nie powodującym jednak ustania małżeństwa. Wprowadzono ją ustawą z dnia 21 maja 1999 r., która obowiązuje od dnia 15 grudnia 1999 r.
Możliwość orzeczenia separacji powstaje przy spełnieniu minimum jednej przesłanki, którą jest istnienie zupełnego rozkładu pożycia, ale spełnienie obu przesłanek również dopuszcza orzeczenie separacji, jeżeli małżonkowie wybiorą tą formę rozdzielenia.

Instytucja separacji

Instytucja separacji wywodzi się z prawa kanonicznego, które nie uznaje rozwiązania małżeństwa drogą rozwodu, godzi się natomiast na rozłączenie małżonków w zakresie ich wspólnego pożycia bez likwidowania węzła małżeńskiego. Można zatem powiedzieć, że separacja jest formalnym rozłączeniem małżonków, którzy po jej orzeczeniu mogą niezależnie od siebie układać sobie życie osobiste, poza zawarciem nowego małżeństwa.

Instytucja separacji jest znana ustawodawstwom niektórych państw europejskich i amerykańskich, gdzie z reguły występuje jako równorzędny z rozwodem środek rozdzielenia małżonków; przy czym na gruncie niektórych systemów separacja poprzedza rozwód, w innych (i tak jest w naszym ustawodawstwie), jest niezależnym od rozwodu, środkiem zerwania więzi małżeńskich.


Weitere Themen im Ratgeber

Co chcesz teraz zrobić?

Wypełnij
formularz online


Adwokaci, radcowie prawni,
mediatorzy i inni eksperci