Rozwód

Rozwód jest najpopularniejszą formą ustania małżeństwa w trybie orzeczenia sądowego wydanego w postaci wyroku po uprzednim przeprowadzeniu postępowania w sprawie o rozwód.

Z chwilą wydania i uprawomocnienia się wyroku sądu, ustaje uprzednio zawarty związek małżeński. Orzeczenie sądu powodujące ustanie małżeństwa jest ostatnim z elementów całego postępowania rozwodowego.

Postępowanie w sprawie orzeczenia rozwodu może być przeprowadzone w dwojaki sposób, tj. wraz z podziałem majątku lub bez podziału majątku dorobkowego małżonków. Zależy to od decyzji samych małżonków. Należy podkreślić, iż zwykle postępowanie rozwodowe, w którym sąd dokonuje podziału majątku jest bardziej czasochłonne, niż orzekanie rozwodu bez dokonywania podziału majątku. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w dalszej części niniejszych wyjaśnień.
Jeśli sąd orzeknie rozwód i nie dokona podziału majątku, wówczas byli małżonkowie mogą dokonać podziału majątku w postępowaniu nieprocesowym przed sądem (takie postępowanie toczy się na zasadach analogicznych do postępowania dotyczącego zniesienia współwłasności).
Możliwość orzeczenia rozwodu istnieje wyłącznie przy spełnieniu kumulatywnie (łącznie) dwóch przesłanek rozwodowych w postaci trwałego i zupełnego rozkładu pożycia.

Co chcesz teraz zrobić?

Wypełnij
formularz online


Adwokaci, radcowie prawni,
mediatorzy i inni eksperci