Rozprawa

Niemożliwość pojednania małżonków skutkuje wyznaczeniem rozprawy, prowadzonej w składzie trzyosobowym (przewodniczący - sędzia zawodowy i dwóch ławników). Celem postępowania w sprawie o rozwód jest przeprowadzenie postępowania dowodowego, w zakresie wniosków składanych przez strony oraz dopuszczonych przez sąd z urzędu, jeżeli zachodzi konieczność wyjaśnienia sytuacji wychowawczej i bytowej małoletnich dzieci stron. W każdej sprawie o rozwód sąd zarządza przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron.

Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego, w tym po przesłuchaniu stron, sąd zamyka rozprawę i ogłasza wyrok, w wyjątkowych wypadkach, gdy sprawa jest skomplikowana, może nastąpić odroczenie ogłoszenia wyroku do dwóch tygodni.

W przypadku, gdy pozwany bez usprawiedliwienia nie stawia się na rozprawę i nie złożył pisma procesowego z wyrażeniem swojego stanowiska, sąd może wydać, po przeprowadzeniu postępowania dowodowego, wyrok zaoczny. Sąd uzasadnia wyrok zaoczny z urzędu i odpis wyroku wraz z pisemnym uzasadnieniem doręcza obu stronom.

Każdej ze stron przysługuje prawo wniesienia środka zaskarżenia od wydanego wyroku zaocznego w postaci:
•    apelacji składnej przez powoda w terminie dwóch tygodni od doręczenia wyroku z uzasadnieniem,
•    sprzeciwu składanego przez pozwanego w terminie tygodniowym od doręczenia.

Co chcesz teraz zrobić?

Wypełnij
formularz online


Adwokaci, radcowie prawni,
mediatorzy i inni eksperci