Niedostatek

Wymogiem koniecznym uzasadniającym zasądzenie alimentów jest pozostawanie w niedostatku uprawnionego małżonka.

"Pojęcie niedostatku jest względne. Nie odnosi się ono do takiego tylko stanu, gdy uprawniony do alimentacji nie ma żadnych środków utrzymania, lecz określa także i taką sytuację materialną osoby uprawnionej, gdy nie może ona w pełni zaspokoić swych usprawiedliwionych potrzeb." (orzeczenie. SN z dnia 5.06.1962 r., 1 CR 444)

Co chcesz teraz zrobić?

Wypełnij
formularz online


Adwokaci, radcowie prawni,
mediatorzy i inni eksperci