Eksmisja jednego z małżonków

W przypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem, np. dopuszczanie się aktów przemocy, awanturowanie się, alkoholizm itp., uniemożliwia wspólne zamieszkanie, sąd – na wyraźne żądanie drugiego małżonka – może nakazać eksmisję. Eksmisję ową sąd może orzec jedynie ze wspólnego mieszkania małżonków lub mieszkania należącego wyłącznie do małżonka wnoszącego o eksmisję.

Nie może natomiast w tym trybie usunąć z mieszkania małżonka, który jest wyłącznym właścicielem, gdy mieszkanie jest składnikiem jego majątku osobistego, lub któremu przydzielono mieszkanie w związku z wykonywaniem przez niego czynności zawodowych (mieszkanie funkcyjne).

Skutkiem orzeczenia eksmisji jest niemożliwość dalszego wspólnego zamieszkania przez wyeksmitowanego małżonka. Orzeczenie to nie pozbawia go jednak tytułu prawnego, jaki mu przysługuje do lokalu. Do rozliczenia z tego tytułu może dojść w ramach postępowania o podział majątku.

Zgodnie z tematem

Również w interesie
Informacje o rozwód
dla Ciebie!