Różnice: Rozwód a separacja

Jakie są najważniejsze różnice i podobieństwa między rozwodem a separacją?

ROŻNICE:

 • Separacja nie powoduje rozwiązania małżeństwa.
 • Separacja może być zniesiona orzeczeniem sądu, co powoduje ustanie jej skutków. Rozwód powoduje ostateczne rozwiązanie małżeństwa.
 • Małżonkowie pozostający w separacji nie mogą zawrzeć innego małżeństwa.
 • Po orzeczeniu separacji małżonek, który na skutek małżeństwa zmienił nazwisko, nie może wrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem związku małżeńskiego.Po orzeczeniu rozwodu małżonek, który przy zawarciu związku małżeńskiego zmienił nazwisko może w terminie 3 miesięcy od uprawomocnienia  się wyroku orzekającego rozwód powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.
 • Do sądu wnosi się WNIOSEK o orzeczenie separacji, w przypadku rozwodu wnosi się POZEW.

POBOBIEŃSTWA:

 • O separacji, podobnie jak o rozwodzie, musi orzec sąd.
 • Orzeczenie zarówno separacji, jak i rozwodu powoduje ustanie między małżonkami wspólności majątkowej.
 • Składając wniosek o separację można wystąpić z wnioskiem o zwolnienie z kosztów sądowych, przedstawiając wysokość dochodów - wówczas należy wypełnić formularz sądowy zawierający oświadczenie o stanie majątkowym, rodzinnym i dochodach.
 • Opłata jest taka sama jak przy skłądaniu pozwu rozwodowego, tj. 600,00 zł.
 • Tak jak przy pozwie o rozwód, do wniosku o separację należy dołączyć aktualny odpis aktu małżeństwa i aktualny odpis aktu urodzenia wspólnych dzieci, jeżeli są małoletnie.
 • Wniosek o separację podobnie jak pozew o rozwód musi zawierać uzasadnienie, wskazujące na przyczyny rozpadu związku małżeńskiego i wspólnego pożycia.
 • Sąd orzeka o władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi i może ograniczyć władzę jednego z rodziców zarówno przy rozwodzie, jak i separacji.
 • Małżonek pozostający w separacji, podobnie jak małżonek rozwiedziony, nie dziedziczy spadku w razie śmierci drugiego małżonka.
 • Małżonkowie po orzeczeniu separacji, jeżeli wymagają tego względy słuszności, zobowiązani są do wzajemnej pomocy, tak jak w małżeństwie

Zgodnie z tematem

Również w interesie
Informacje o rozwód
dla Ciebie!