Koszty wyceny nieruchomości

Zakup lub sprzedaż nieruchomości wiąże się z dodatkowymi kosztami.

Są to przede wszystkim:

 • opłaty sądowe
 • podatek od czynności cywilno-prawnych
 • opłaty notarialne
 • wynagrodzenie pośrednika
 • dodatkowe opłaty

Ważność umowy sprzedaży lub kupna nieruchomości jest zależna od sporządzenia aktu notarialnego. Brak formy notarialnej powoduje wyłączenie możliwości dochodzenia przez strony umowy przyrzeczonej. (art.390 KC). Warto jest zawrzeć u jednego notariusza dwie umowy: przedwstępną i przenoszącą własność nieruchomości w formie aktów notarialnych. Wszelkie zmiany w umowie wymagają zachowania formy aktu notarialnego.

Opłaty sądowe reguluje ustawa Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. (Dz.U. z 2005 r. nr 167, poz. 1398).

 • założenie księgi wieczystej – 60 zł (niezależnie od opłaty za wniosek o wpis w księdze wieczystej, użytkowanie wieczyste, lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu);
 • opłata za wniosek o wpis w księdze wieczystej prawa własności użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego – 200 zł;
 • opłata za wniosek o wykreślenie wpisu z księgi wieczystej – jest to połowa kwoty za wniosek o wpis – 100 zł;
 • złożenie wniosku o wpis zmiany treści ograniczonych praw rzeczowych w księdze wieczystej – 150 zł;
 • wniosek o wydanie na podstawie akt wypisu, zaświadczenia, wyciągu, innego dokumentu oraz kopii, jak również wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej – za każdą stronę wydanego dokumentu 6 zł;

Podatek od czynności cywilno-prawnych ( tekst jedn. Dz.U.2007.68.450 )

Strony umowy notarialnej mają obowiązek zapłacenia podatku od czynności cywilno prawnych. W przypadku umowy sprzedaży neruchomości stroną zobowiązaną do zapłaty podatku jest kupujący, a obowiązek podatkowy powstaje z chwilą zawarcia umowy przenoszącej własność

Obliczenie tej opłaty wiąże się z wartością rynkową nieruchomości, a jej stawka wynosi 2% sprzedawanej nieruchomości. Podatek uiszczany jest u notariusza, który przelewa określoną kwotę na rachunek właściwego urzędu skarbowego. Urząd Skarbowy może w ciągu 5. lat zakwestionować wartość transakcji i żądać dopłaty należnego podatku

Zobowiązanie do zapłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych należy również uregulować w przypadku:

 • - ustanowienia hipoteki kaucyjnej na zabezpieczenie wierzytelności istniejących – 0,1% kwoty zabezpieczonej wierzytelności
 • - ustanowienia hipoteki kaucyjnej na zabezieczenie wierzytelności o wysokości ustalonej – 19 zł.

Opłaty notarialne

Wysokość maksymalnej taksy notarialnej (Dz.U. z 2004 r. nr 148, poz. 1564 z późniejszymi zmianami) przy sporządzaniu aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości lub prawa wieczystego użytkowania gruntu jest zależna od wartości przedmiotu transakcji:

 • do 3 000 zł - 100 zł
 • powyżej 3 000 zł do 10 000 zł - 100 zł + 3 % od nadwyżki powyżej 3 000 zł
 • powyżej 10 000 zł do 30 000 zł - 310 zł + 2 % od nadwyżki powyżej 10 000 zł
 • powyżej 30 000 zł do 60 000 zł - 710 zł + 1 % od nadwyżki powyżej 30 000 zł
 • powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł - 1 010 zł + 0,4 % od nadwyżki powyżej 60 000 zł
 • powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł - 4 770 zł + 0,2 % od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł
 • powyżej 2 000 000 zł - 6 770 zł + 0,25 % od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków darowizn nie więcej niż 7 500 zł

Zgodnie z rozporządzeniem maksymalna stawka opłaty (taksy) notarialnej, niezależnie od wartości jej przedmiotu, nie przekracza kwoty 10 tys. zł

Wynagrodzenie pośrednika.

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami)

Do opłat uiszczanych przez sprzedającego należą koszty uzyskania wymaganych do sprzedaży dokumentów. koszty geodezyjnego wznowienia znaków granicznych lub przeprowadzenia rozgraniczenia nieruchomości.

Dodatkowe opłaty

 • Wycena nieruchomości – Koszty wyceny nieruchomości wahają się w przypadku mieszkania pomiędzy 400 a 1500 zł, jest ona tańsza niż wycena domu, gdzie koszt wyceny może być nawet dwa razy wyższy.
 • Wpisowe do spółdzielni – Jeżeli sprawa zakupu mieszkania, dotyczy mieszkania spółdzielczego uiszczana jest wtedy opłata za wpis w poczet członków spółdzielni, której wysokość zależna jest od statutu spółdzielni. Wpisowe do spółdzielni, zawsze obciąża Kupującego.
 • Koszty remontu i prac wykończeniowych - można je oczywiście zminimalizować poprzez samodzielne wykonanie prac na których się dobrze znamy.
 • Podatek od nieruchomości, informacja do gminy - pamiętajmy o złożeniu informacji do gminy o zakupie działki, domu, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną własność w terminie do 14 dni od dnia nabycia nieruchomości, zgodnie z ustawą z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. nr 121, poz. 844 z późn. zm.)

Zgodnie z tematem

Również w interesie
Informacje o rozwód
dla Ciebie!