Koszty sądowe

Koszty sądowe obejmują wpis stały w wysokości 600,00 zł oraz koszty końcowe procesu. Generalną zasadą jest, że koszty postępowania ponosi strona przegrywająca sprawę.

Składając pozew o rozwód, strona wnosząca musi uiścić opłatę stałą, wynoszącą 600,00 zł.

Jeżeli powód nie jest w stanie uiścić wpisu, może wraz z pozwem wnieść wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych. Do wniosku należy dołączyć wypełniony formularz o stanie majątkowym, stanie rodzinnym oraz o dochodach. Wnoszący o zwolnienie z kosztów musi osobiście podpisać powyższe oświadczenie, nawet jeżeli jest on reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika. Formularz taki dostępny jest w każdym sądzie oraz na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

http://www.ms.gov.pl/sprawy_cywilne/koszty_sadowe_wzor_oswiadczenia.rtf

Sąd może zwolnić z kosztów postępowania w całości lub w części lub zwolnić tylko z wpisu stałego. W przypadku, gdy Sąd zwolni wnioskodawcę ze wszystkich kosztów postępowania, nie będzie ponosił on żadnych kosztów sądowych. Przy orzeczeniu rozwodu z winy jednej ze stron, strona ta ponosi całość kosztów postępowania. W przypadku orzeczenia rozwodu na zgodny wniosek stron, bez orzekania o winie, sąd zwraca powodowi, który uiścił całość opłaty (tj. 600,00 zł) połowę wpisu, czyli 300,00 zł. Zwrot następuje po orzeczeniu rozwodu na rachunek bankowy uprawnionego lub przekazem pocztowym.

W skrócie koszty postępowania rozwodowego bez orzekania o alimentach przed sądem pierwszej instancji, możnaby zsumować w następujący sposób:

  • wpis stały – 600,00 zł (możliwe jest zwolnienie z kosztów w całości lub części)
  • odpis orzeczenia – 6 zł od strony
  • orzeczenie o eksmisji małżonka – 200,00 zł
  • orzeczenie o podziale majątku – 1.000,00 zł, w rzypadku zgodnego projektu podziału majątku – 300,00 zł
  • orzeczenie o podziale majątku – 1.000,00 zł, w przypadku zgodnego projektu podziału majątku – 300,00 zł
  • orzeczenie zasądzające alimenty dla współmałżonka – 5% ich rocznej wartości
  • do tego mogą dojść jeszcze koszty stawiennictwa świadków i sporządzonej opinii przez biegłego.

 

Nie jest konieczne składanie w pozwie rozwodowym wszystkich w/w wniosków. W ramach wyroku rozwodowego, Sąd obligatoryjnie i z urzędu rozstrzyga o kosztach wychowania i utrzymania małoletnich dzieci stron (alimenty), o sposobie wykonywania w stosunku do nich władzy rodzicielskiej oraz o podziale do korzystania z wspólnie zajmowanego mieszkania. Te rozstrzygnięcia są objętą jedną opłatą od pozwu (600,00 zł) i nie podlegają oddzielnym opłatom.

Każda ze stron otrzymuje odpis wyroku. W przypadku zasądzenia alimentów, wyrok dla strony uprawnionej do świadczeń alimentacyjnych opatrzony jest klauzulą natychmiastowej wykonalności. Wyrok taki stanowi podstawę egzekucji prowadzonej przez właściwego Komornika.

Zgodnie z tematem

Również w interesie
Informacje o rozwód
dla Ciebie!