Jak wnieść pozew o rozwód?

Pozew musi zostać złożony do sądu w dwóch egzemplarzach. Ponadto do pozwu powinno zostać załączon

  1. odpis zupełny lub skrócony aktu małżeństwa- zawsze musi być aktualny,
  2. odpis skrócony aktu urodzenia dzieci, o ile są małoletnie,
  3. zaświadczenie o osiąganych dochodach.

W pozwie powinny zostać również zgłoszone dowody przedstawione do rozpoznania na rozprawie, np. wskazanie świadków wraz z podaniem adresów do ich wezwania, zeznających na okoliczność winy małżonków w rozkładzie pożycia.

W przypadku posiadania przez małżonków małoletnich dzieci, powód wskazać może świadków zeznających na okoliczność warunków bytowo-wychowawczych dzieci. W przypadku braku wskazania świadków zeznających na okoliczności warunków bytowo- wychowawczych, Sąd może wyznaczyć kuratora. Wskazanie świadków nie jest konieczne, jednakże postępowanie przebiega szybciej w przypadku odpowiedniego przygotowania.

Do egzemplarza pozwu przeznaczonego dla Sądu dołącza się oryginały dokumentów aktów urodzenia oraz zaświadczenia o zarobkach, do drugiego egzemplarza mogą być  dołączone kserokopie dokumentów.

Zgodnie z tematem

Również w interesie
Informacje o rozwód
dla Ciebie!