Podział majątku

PODZIAŁ MAJĄTKU PRZY/PRZED ROZWODEM
Możliwość dokonania podziału majątku, zarówno sądowego, jak i umownego następuje z chwilą ustania wspólności majątkowej. Tyczy się to przede wszystkim ustania wspólności w trakcie trwania małżeństwa oraz ustania wspólności z chwilą ustania małżeństwa.

Ustanie wspólności majątkowej w trakcie trwania małżeństwa dochodzi do skutku gdy:

 • małżonkowie postanawiają zawrzeć umowę o rozdzielność majątkową
  (tzw. intercyzę);
 • sąd dokona ustanowienia rozdzielności majątkowej;
 • jedno z małżonków zostanie ubezwłasnolnione;
 • jedno z małżonków zostanie ubezwłasnolnione;
 • w stosunku do jednego z małżonków zostanie ogłoszona upadłość;
 • sąd orzeknie separację małżonków.

W chwili ustania małżeństwa zawsze ustaje również wspólność majątkowa Powodem może być:

 • rozwód (wspólność majątkowa ustaje z chwilą uprawomocnienia się wyroku rozwodowego);
 • śmierć jednego lub obojga małżonków;
 • uprawomocnienie się wyroku unieważniającego małżeństwo.

USTANIE WSPÓLNOŚCI MAJĄTKOWEJ A PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO MAŁŻONKÓW
Podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej może nastąpić na podstawie:

 • umownego podziału majątku (intercyza)
 • sądowego podziału majątku (orzeczenie sądu)

Jedną z najważniejszych różnic pomiędzy umownym a sądowym podziałem majątku, są koszty z nim związane:

 • koszty umownego podziału majątku
 • koszty sądowego podziału majątku

Podział majątku wspólnego – kto ile otrzyma?
W przypadku ustania małżeństwa (rozwód, separacja itp.) udziały w majątku wspólnym są równe. Każda ze stron otrzymuje wtedy po 50% od wartości majątku wspólnego. Można to zmienić, zawierając umowę o rozdzielność majątkową, w której małżonkowie sami ustalają podział udziałów majątku wspólnego (np. mąż dostanie 60% udziałów, a żona 40%).

Przy podziale majątku przez sąd (niezależnie od zapisów w ustawie czy intercyzie) uwzględniany jest stopień przyczynienia się do powstania majątku, jak również nakład osobistej pracy przy wychowywaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym.

Przyczyną wystąpienia o sądowy podział majątku może być zachowanie jednego z małżonków, wykluczające przyznanie mu części majątku, do którego ma prawo zgodnie z ustawą, bądź intercyzą (np. gdy małżonek gra na wyścigach, uprawia hazard, trwoni majątek wspólny).

W przypadku śmierci jednego z małżonków jego spadkobiercy mogą żądać ustalenia przez sąd nierównych udziałów. Możliwe jest to jednak tylko wtedy, gdy spadkobierca wytoczył za życia powództwo o nieuważnienie małżeństwa lub wystąpił o orzeczenie separacji.

Zgodnie z tematem

Również w interesie
Informacje o rozwód
dla Ciebie!